Onze merken
Laagste prijs garantie Laagste prijs garantie
Geen verzendkosten Géén verzendkosten
Snel leverbaar Snel leverbaar
Top design Top design
 

Op = op

Q-shops gecertficeerdU kunt bij ons veilig betalen met iDEAL
 

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.       Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
2.       Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
3.       Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
4.       Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
5.       Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
6.       Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
7.       Dag: kalenderdag;
8.       Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings‑ en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
9.       Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.

 

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

MEUBELSTOREXXL b.v.
Keddenshoeve 4, 5708 VX Helmond 

Telefoonnummer: +31(0)6-21173966
Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 10.00 uur tot 17.30 uur
E-mailadres: info@meubelstorexxl.nl
KvK-nummer: 16087423
BTW-identificatienummer: NL805871998B01
 

 

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

1.       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
2.       Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.       Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
4.       Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

 

Artikel 4 - Het aanbod
1.       Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
2.       Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
3.       Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:
·de prijs inclusief belastingen;
·de eventuele kosten van aflevering;
·de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
·het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
·de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
·de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
·de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;
·indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
·de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot stand komt;
·de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
·de gedragscodes waaraan de ondernemer zich heeft onderworpen en de wijze waarop de consument deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; en
·de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende of periodieke aflevering van producten of diensten.

 

 

Artikel 5 - De overeenkomst
1.       De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2.       Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
3.       Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.       De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.       De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager,  meesturen:
      a. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;
      b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
      c. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;
      d. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;
      e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
6.   Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

 

Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten
1.     Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door of namens de consument.
2.     Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten
1.       Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.
2.       Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 

 

Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping
1.       Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2.       Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

 

 

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht
1.       Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a)      die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b)      die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c)      die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d)      die snel kunnen bederven of verouderen;
e)      waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f)       voor losse kranten en tijdschriften;
g)      voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.       Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a)   betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b)   waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c)   betreffende weddenschappen en loterijen.

 

 
Artikel 9 - De prijs
1.       Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW‑tarieven.
2.       In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
3.       Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
4.       Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
a)       deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
b)      de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
5.       De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

 

 

Artikel 10 - Conformiteit en Garantie
1.       De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
2.       Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

 

 

Artikel 11 - Levering en uitvoering
1.       De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
2.       Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
3.       Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
4.       In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
5.       Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
6.       Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 12 - Duurtransacties
1.       De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
2.       Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

Artikel 13 - Betaling
1.       Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.
2.       Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
3.       De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
4.       In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

 

 

Artikel 14 - Klachtenregeling
1.       De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
2.       Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
3.       Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

 

Artikel 15  Intellectuele eigendom.
De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie,      mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten  bij MEUBELSTOREXXL, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 16 Persoonsgegevens.
MEUBELSTOREXXL zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. MEUBELSTOREXXL neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter.
Op alle aanbiedingen van MEUBELSTOREXXL, haar overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.


Artikel 18 Links
De site van MEUBELSTOREXXL kan advertenties van derden of koppelingen naar andere sites bevatten. Op het privacy beleid van deze derden of hun sites heeft MEUBELSTOREXXL geen invloed en is daarvoor niet verantwoordelijk.


Artikel 19 Uw rechten
U kunt altijd aan MEUBELSTOREXXL vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiertoe kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan MEUBELSTOREXXL vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die MEUBELSTOREXXL zo spoedig mogelijk zal verwerken. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie dan kunt u MEUBELSTOREXXL hiervan op de hoogte stellen. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw e-mailadres heeft opgegeven.

 

Artikel 20 - Aanvullende of afwijkende bepalingen
Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

Algemene Voorwaarden Zakelijk
MeubelstoreXXL b.v.
Monnikserf 11
5706 JM Helmond
KvK nummer 16087423
BTW nummer NL
Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen MeubelstoreXXL en de zakelijke afnemer, van welke aard dan ook, alsmede op de daaruit voortvloeiende verbintenissen.
1.2 Voordat de overeenkomst tot stand komt dient u de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden te aanvaarden.
1.3 Van deze voorwaarden kan alleen schriftelijk worden afgeweken. In dat geval blijven alle overige bepalingen van deze voorwaarden van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken die in deze voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten worden bedongen ten behoeve van MeubelstoreXXL gelden ook ten behoeve van eventueel door MeubelstoreXXL ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.
Artikel 2: Aanbiedingen
2.1 Er wordt getracht de afbeeldingen zo nauwgezet mogelijk overeen te laten komen met de werkelijkheid.
2.2 Door MeubelstoreXXL verstrekte prijslijsten en brochures zijn aan wijzigingen onderhevig en gelden niet als offerte.
2.3 MeubelstoreXXL is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien MeubelstoreXXL goede gronden heeft om aan te nemen dat de klant niet aan zijn verplichting zal (kunnen) voldoen. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd dan wel daaraan nadere voorwaarden worden verbonden, deelt MeubelstoreXXL dit gemotiveerd mee binnen 10 dagen na ontvangst van de bestelling.
2.4 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MeubelstoreXXL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
2.5 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig deel van de totale prijs.
2.6 Elke aanbieding is, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren.
2.7 Indien en voor zover maatvoeringen door de koper zijn opgegeven is de juistheid daarvan geheel voor rekening en risico van de koper. Eventuele veranderingen welke hun oorzaak vinden in een onjuiste opgaven van de maatvoering zijn voor rekening van de koper.
2.8 De koper dient personeel van zowel MeubelstoreXXL alsook door haar in te schakelen derden waar nodig de vrije toegang te verstrekken voor het uitvoeren van werkzaamheden.
2.9 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt de contractuele op- of afleveringsdatum als streefdatum en niet als fatale datum.
Artikel 3: Opdracht
3.1 De koper is ten opzichte van MeubelstoreXXL volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens vermeld in de opdracht. Een gedane opdracht bindt de koper.
3.2 MeubelstoreXXL biedt de koper de mogelijkheid om opdrachten telefonisch te plaatsen, per fax of elektronisch per e-mail. Telefonische opdrachten dienen steeds onmiddellijk schriftelijk te worden bevestigd. Bij gebreke van een schriftelijke bevestiging, is MeubelstoreXXL gerechtigd te vertrouwen op hetgeen telefonisch is gemeld en draagt de koper alle verantwoordelijkheid ter zake. MeubelstoreXXL behoudt zich ter zake alle rechten voor.
3.3 MeubelstoreXXL is gerechtigd om er volledig op te vertrouwen dat de gegevens met betrekking tot de opdracht, telefonisch, per fax of elektronisch per e-mail, voor wat betreft de inhoud en vorm, die zij van de koper ontvangt, de correcte gegevens zijn.
Artikel 4: Totstandkoming van overeenkomsten
4.1 De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand op het moment van aanvaarding door de afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden. Indien de afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt MeubelstoreXXL onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de klant de overeenkomst ontbinden.
4.2 Aanvullingen en wijzigingen op een overeenkomst, binden MeubelstoreXXL slechts voor zover zij door MeubelstoreXXL schriftelijk zijn bevestigd.
Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle prijzen en tarieven zijn in Euromunt en inclusief BTW, maar exclusief eventuele bezorgkosten. Bezorging binnen Nederland is gratis (M.u.v. Waddeneilanden). Voor België + Waddeneilanden geldt een toeslag van € 30,00. Voordat de overeenkomst tot stand komt zal de totaalprijs duidelijk kenbaar worden gemaakt.
5.2 Als de prijzen van de aangeboden producten stijgen in de periode tussen het moment dat u bestelt en de uitvoering van de bestelling door MeubelstoreXXL, heeft u het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door MeubelstoreXXL.
Artikel 6: Betaling
6.1 De betaling dient vooruit te geschieden door storting of overmaking op een door MeubelstoreXXL aangewezen bankrekening. U kunt betalen door gebruik te maken van één van de betaalmethoden aangeboden tijdens het bestelproces. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van MeubelstoreXXL. Voordat de overeenkomst totstandkomt zal de totaalprijs duidelijk kenbaar worden gemaakt.
6.2 Afwijkende betalingsafspraken gelden slechts indien zij tussen MeubelstoreXXL  en de klant schriftelijk zijn overeengekomen.
6.3 Behoudens tegenbewijs dient te worden uitgegaan van de juistheid van de door MeubelstoreXXL opgestelde facturen en factuuroverzichten.
6.4 Indien de klant niet binnen de overeengekomen betaaltermijn betaalt, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MeubelstoreXXL zonder enige ingebrekestelling het recht de klant over het gehele verschuldigde bedrag de wettelijke rente vanaf de vervaldag van de desbetreffende factuur in rekening te brengen. Alle incassokosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door niet-betalen van de klant veroorzaakt, zijn voor rekening van de klant. Deze incassokosten zullen tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, maar MeubelstoreXXL behoudt zich het recht voor de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
6.5 MeubelstoreXXL is te allen tijde, ongeacht de overeengekomen betalingscondities, gerechtigd voldoende zekerheid voor de betaling te verlangen en de uitvoering van de overeenkomst te staken, indien deze zekerheid niet kan worden gegeven. In dat geval heeft de koper de keuze tussen contante betaling van de te leveren zaken/te verrichten werkzaamheden onder verrekening van een eventueel betaald voorschot, en annulering van de overeenkomst, met inachtneming van het in artikel 6.8 bepaalde.
6.6 Betalingen die vanwege de klant aan MeubelstoreXXL plaatsvinden worden in alle gevallen aangewend tot afdoening van de oudste ten laste van de klant nog openstaande post, met inbegrip van de daarop gevallen vertragingsrente en kosten.
6.7 Als u niet tijdig, volledig betaalt, heeft MeubelstoreXXL indien redelijk het recht de betreffende overeenkomst en eventuele daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Onder levering wordt verstaan de feitelijke terbeschikkingstelling aan de klant of personen die in de risicosfeer van de klant liggen. Het risico der gekochte zaken is vanaf het moment van levering aan het door de klant opgegeven adres voor rekening van de klant.
7.2 De eigendom der geleverde zaken gaat pas aan klant over nadat de koopprijs, eventueel verhoogd met rente en kosten is voldaan. De eigendom gaat niet over door enkele overdracht der zaken. Indien de klant de geleverde maar door hem aan MeubelstoreXXL niet volledig betaalde zaken overdraagt, in gebruik en/of in pand geeft, en/of ingeval van zijn faillissement of surséance van betaling, of beslaglegging geen schriftelijke melding daarvan doet aan MeubelstoreXXL 5 dagen daarna, verbeurt de klant een niet voor matiging vatbare boete van tenminste drie maal de niet betaalde geldsom.
Artikel 8: Termijn en levering
8.1 U ontvangt uw bestelling met bekwame spoed en uiterlijk binnen (30) werkdagen, tenzij door MeubelstoreXXL anders wordt aangegeven. In dat laatste geval ontvangt u hier tijdig bericht van.
8.2 Levering vindt plaats op het moment dat de producten op het opgegeven afleveradres worden aangeboden.
Artikel 9: Transport
9.1 MeubelstoreXXL bepaalt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, en is hiervoor ook aansprakelijk.
Artikel 10: Reclamaties, klachten en garantie
10.1 MeubelstoreXXL raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk te melden.
10.2 De aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig mogelijk als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk blijkt.
10.3 Het in artikel 10.1 bepaalde geldt tevens voor reclamaties op factuurbedragen zij het dat deze dan binnen 5 werkdagen na factuurdatum middels aangetekend en gemotiveerd schrijven moeten zijn ingediend bij MeubelstoreXXL.
10.4 Reclamaties op andere wijze aan tussenpersonen of wederverkopers gedaan, dan wel later tot MeubelstoreXXL gekomen, zijn van generlei waarde en kunnen geen enkel rechtsgevolg teweeg brengen.
10.5 Ieder recht van reclamatie vervalt indien bovengenoemde termijnen niet in acht wordt genomen alsmede indien derden werkzaamheden aan zaken en/of materialen voor MeubelstoreXXL hebben verricht.
10.6 Reclamaties geven de klant nimmer het recht om compensatie of schuldvergelijking toe te passen.
10.7 Tenzij MeubelstoreXXL zich uitdrukkelijk hiermee akkoord heeft verklaard, staat het de klant niet vrij om zaken aan MeubelstoreXXL te retourneren.
10.8 MeubelstoreXXL biedt op alle producten tot twee jaar garantie, mits de fabrikant anders heeft bepaald. Als het te repareren of te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking. Het moet in ieder geval dermate verpakt zijn, dat transportschade is uitgesloten. Als de klacht gegrond blijkt, beslist MeubelstoreXXL of tot reparatie of vervanging wordt overgegaan. MeubelstoreXXL zal dan alle kosten voor zijn rekening nemen. Als een gebrek om welke reden dan ook onherstelbaar is en het artikel niet meer leverbaar is, dan krijgt u zes maanden tijd om een vervangend artikel uit te zoeken bij MeubelstoreXXL. Op deze garantie kunt u geen aanspraak maken in de volgende gevallen:
- Oververhitting door centrale of andere verwarming
- Blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte
- Als de reparaties zijn verricht door derden
- Als de goederen voor ander dan huishoudelijk gebruik worden bestemd
- Bij van buiten komend onheil zoals blikseminslag, natuurrampen of verschijnselen die door de natuur veroorzaakt worden
- Als MeubelstoreXXL door u onvoldoende in de gelegenheid wordt gesteld de klacht te verhelpen
- Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud
- Verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard
- Beschadigingen veroorzaakt in het dagelijks gebruik
- Als u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen
10.9 Indien door de fabrikant van de geleverde zaken een verdergaande garantie wordt gegeven aan MeubelstoreXXL, zal deze garantie ook gelden voor de klant, indien de leverancier beslist dat de reclamatie terecht is.
10.10 Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke reclamatie uit en doet garanties en andere waarboren vervallen. Noch aan een verkleuring van hout, kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgen handelsgebruik algemeen wordt toegelaten noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding. De garantiebepaling geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de afnemer toekent.
Artikel 11: Ontbinding
11.1 Indien de klant niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, alsmede in geval van faillissement of surseance van betaling van de klant of haar bedrijf, wordt hij/zij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft MeubelstoreXXL het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, te hare keuze, zonder dat zij tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, doch onverminderd de haar toekomende rechten. Opschorting en ontbinding gebeurt alleen in redelijkheid. In deze gevallen is elke vordering, welke MeubelstoreXXL ten laste van de klant heeft of krijgt dadelijk en ineens opzegbaar.
11.2 Indien de klant een gegeven opdracht annuleert terwijl er al een begin is gemaakt met de uitvoering van de opdracht, om welke reden dan ook, is hij/zij aan MeubelstoreXXL, tenzij MeubelstoreXXL nakoming wenst, een schadevergoeding verschuldigd van 25% van hetgeen de klant bij uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, alles onverminderd het recht van MeubelstoreXXL op vergoeding wegens winstderving en uit de annulering ontstane schade.
Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen
12.1 Op deze voorwaarden en alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 13: Slotbepaling

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen MeubelstoreXXL en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q vernietigde bepaling in acht wordt genomen.